Algemene voorwaarden (scroll voor meer)

1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn onderstaande bepalingen van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op verhuur, prestaties en daaruit voortvloeiende onkosten. Door boeking of ondertekening van een offerte verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden.

2. Klachten betreffende goederen, diensten of facturen dienen ons binnen de 8 dagen na verzending te bereiken. Hierna worden alle diensten, prijzen en voorwaarden als definitief beschouwt. Elke clausule in tegenspraak met deze voorwaarden wordt dan ook als niet-bestaand beschouwd.

3. Een bestelling of boeking wordt als definitief beschouwd bij schriftelijke of mondelinge toezegging. Bij annulering binnen 24u voor aanvang van de opdracht wordt een schadeloosstelling aangerekend van 2/3 van de dagprijs. Binnen 12u voor aanvang zal de volledige dagprijs worden aangerekend.

4. Bij de huur van materiaal verbindt de klant zich ertoe een alle-risico verzekering af te sluiten voor de gehele huurperiode en de gehele nieuwwaarde van het materiaal. Elke schade die ontstaat aan het materiaal of diefstal van het materiaal gedurende de huurperiode blijft ten laste van de huurder.

5. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de betalingstermijn opgegeven op de factuur. Tenzij anders aangegeven, bedraagt de betalingstermijn 30 dagen. Facturen die niet betaald zijn op de vervaldatum zullen van ambtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling van de debiteur worden verhoogd met een intrest berekend op basis van de bijzondere wettelijke intrestvoet zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met een minimum van € 50.

6. Eventueel toegepaste kortingen vervallen bij facturen die niet betaald zijn op de vervaldatum.

7. Alle kosten verbonden aan het innen van niet-betaalde facturen, inclusief erelonen van deurwaarders, advocaten en consulenten, evenals de gerechtskosten zijn voor rekening van de klant.

8. In geval van gerechtelijke betwisting zijn de Rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd. Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing.


Bijzondere voorwaarden

1. Alle bedragen zijn in Euro, per dag en exclusief BTW tenzij anders vermeld.

2. Voor opdrachten met overnachting worden uren gerekend vanaf de slaapplaats tot de slaapplaats.

3. Bij overnachting wordt door de klant een éénpersoonskamer voorzien.

4. Een standaard draaidag bestaat uit 9 draaiuren en één uur pauze. Elke 5 uur wordt een pauze voorzien van één uur. Alle bijkomende uren of het ontbreken van een pauze resulteren in overuren.

5. De eerste twee overuren worden aangerekend aan 150 procent van de uurprijs (dagprijs/9), verdere overuren worden aangerekend aan 200 procent.

6. Voor verplaatsingen worden kilometers gerekend van en naar het productiehuis aan het VRT-tarief (dd 2022: € 0,48 per km).

7. Alle onkosten die worden gedaan om de opdracht uit te voeren zullen worden aangerekend (ATA, douane, transport, logement, maaltijden, dranken, communicatie, verzekering, artsen, inentingen, medicatie, taksen, ...).

8. De klankman kan een opdracht gedeeltelijk of geheel weigeren als daar een gegronde reden voor is, als zijn eigen of de algemene veiligheid in het gedrang wordt gebracht. Daarbij kan de klant niet verzaken aan de verplichtingen opgenomen in deze voorwaarden.

Alle prijzen en voorwaarden onder voorbehoud van druk- en zetfouten en mogelijke (redelijke) prijsupdates.